Stehiometrijski zadatak

sofija.j's picture

Zadatak glasi:

1g smeše propena i propana stupio je u hemijsku reakciju sa gasovitim hlorom. Za potpuno zasićenje ove reakcije smeše upotrebljeno je 223cm3 hlora. Koliko procenata propana sadrži ova smeša?

Razumem stehiometriju, znam formule, ali moj problem je u tome što nisam sigurna šta u ovoj smeši reaguje sa hlorom. Da li oba jedinjenja reaguju sa hlorom? Da li samo pentan ili samo penten reaguje? Ako bih shvatila šta reaguje i zašto, dalje bih lako rešila. 

Hvala Vam puno unapred!