Zadatak iz hemije

svet hemije doktor hu's picture

Rastvoru od 1 l koji sadrži 0,1 mol CH3COOH i 0,1 mol CH3COONa, dodato je 10 ml HCl c = 1 mol / l. Izračunati pH acetatnog pufera:
a) pre dodavanja rastvora HCl
b) nakon dodavanja rastvora HCl
Ka= 1,8 *10-5

Može li mi neko pomoći?