Stehiometrija

lelile00's picture

Reakcija natrijum-hidrogenkarbonata sa sircetnom kiselinom se odigrava prema jednacini: 

               NaHCO3(s) + CH2COOH(aq) -->  CO2 (g) + CH3COONa(aq) + H2O(l)

Odrediti zapreminu CO2, ako imamo:

V= 50cm3 CH3COOH, c= 1,0 mol/dm3,  mase NaHCO3: m1=2,10g , m2=4,20g , m3=5,00g i ako znamo da su limitirajuci reaktansi sledeci: 1=NaHCO3 (0.025mol), 2=ekvivalentne smese, 3= CH3COOH(0.01mol).

Odnos kolicina NaHCO3 I CH3COOH prema stehiometrijskoj reakciji je 1:1. Pritisak je 749mmHg, a temperatura 293K.