Analitička hemija

Dario.V19's picture

1. Odmereno je 0.1605g legure gvozdja, nakon rastvaranja i odgovarajuce obrade gvozdje redukovano do dvovalentnog stanja. Koliko procenata gvozdja sadrzi legura ako ovako pripremljen uzorak u kiseloj sredini za titraciju trosi 24,50cm³ standardnog rastvora KMnO4 koncentracije 0,02200 mol/dm³?

Predrag Milosevic's picture

U ovom zadatku vidimo da je legura rastvorena, svo gvozdje je u 2+ ionskom obliku.

Kada dodamo KMnO, koji je oksidaciono sredstvo, gvozdje ce da se oksiduje iz 2+ u 3+.

Da vidimo sada koja je potreba za elektronima u ovoj oksido-redukciji.

Mn u KnO4 ce iz +7 preci u 2+ i za to je potrebno 5e.

Ko moze dati 5e, naravno gvozfje Fe2+ i to treba 5 iona Fe2+ da napravi 5e  i 5 Fe3+.

Znaci da sumiramo...jedan mol KMnO4 treba 5 mola Fe2+...to je odnos u reakciji.

Znaci, ako znam koliko molova KMnO4 je reagovalo, znacu i koliko molova Fe2+ je reagovalo (5 puta vise).

Sad da vidimo koliko molova KMnO4 je reagovalo.. U zadatku kazu 24.5 cm3 rastvora conc. 0.022 mol/dm3.

Znaci u 1000 cm3 bi bilo 0.022 mola KMno4, a u 24.5 cm3 ce proporcionalno biti manje:

x=24.5 * 0.022 / 1000 = 0.000539 mola KMn04

istovremeno to znaci da je Fe2+ bilo 5 puta vise 0.000539*5 = 0.002695 mola Fe

ili ako to pretvorimo u grame (1 mol Fe je 55.85 g) to onda dodje 0.002695*55.85= 0.15g

ili izrazeno u procentima ( u odnosu na 0.1605g legure) to dodje 0.15*100/0.1605 = 93.5%

.