Zapreminski sastav smeše

Helenica's picture

Dobro veče!

Potrebna mi je pomoć u vezi sa ovim zadatkom:

Potpunim sagorevanjem 7g smeše ugljenika i sumpora dobika se 8,4 dm³ gasova CO2 i SO2 pri normalnim uslovima. Odrediti sastav smeše.

Predrag Milosevic's picture

Dobro vece.

Sta nam treba u ovom zadatku?Reakcije...

C +O2 ---->  CO2

S + O2 ---->  SO2

ovde zapazamo da koliko god molova CO2 i SO2 dobijemo da je isto toliko molova C i S bilo na pocetku...

Sta jos znamo.....ukupan broj grama smese je 7.

Pitamo se ...kako da koristimo podatak da je sada "gasna" smesa....8.4 dm3.

Kod gasova, pri normalnim uslovima, 22.4dm3 zauzima zapreminu od 1 mol. Pa ce 8.4dm3 biti 0.375 molova gasa (smese)...ta smesa je CO2 i SO2...ali iz reakcije vidimo da isti zbir molova C i S se nalazi u cvrstoj smesi iz koje smo dobili gasove...znaci zbir molova C i S ce biti 0.375.

Znaci...idemo preko molova sa racunom...treba da koristimo malo matematiku.

Recimo da je x broj molova ugljenika.

Neka je y broj molova sumpora.

Sad mozemo da kazemo da je x + y = 0.375

to je prva linearna jednacina.

Sad da vidimo za drugu ...koristicemo podatak da imamo 7 grama smese.

12x   + 32y  =  7

(12 je molarna masa ugljenika, a 32 je molarna masa sumpora)

Resimo matematicki ove dve nepoznate...

x= 0.25    broj molova C

y=0.125   broj molova S

Sad te molove pretvorimo u grame...i kad ih saberemo moramo dobiti 7g

Ugljenik je 0.25 * 12 =3 g

Sumpor je 0.125 * 32 = 4g