hemijski racun pomoc hitno!

andjela's picture

a) Izracunajte molaritet rastvora koji nastaje mijesanjem 85.3 g rastvora NaOH ciji je molaritet 1.35 mol/kg , 0.95 g NaOH i 89.1 cm na 3 H2O M(NaOH)=40
b) Izracunajte procentni sadrzaj rastvira KNO3 koji je dobijen mijesanjem 57 cm na 3 zasicenog rastvora ove soli na 20 stepeni C (gustina = 1,16q/cm na 3)i 132 cm na3 vode. R(KNO3,20stepeni C)=31,7.

milicaradenkovic's picture

b) Vu=V1+V2=57+132=189 ml

mr=ro*V=189*1.16=219.24 g

ms=31.7 g

w=ms/mr=31.7/219.24=0.1445=14.45 % KNO3

a) 1.35 mol----------------1 kg 

x mol------------------------0.0853 kg

x=0.0853*1.35/1=0.115 mol NaOH

n(NaOH)=ms/Mr=0.95/40=0.02375 mol

ro(vode)=1 g/cm3

mr=ro*V=1*89.1=89.1 g H2O

b=n(NaOH)/mr=0.02375/0.0891=0.266 mol/kg

b1=nu(NaOH)/mru

mru=85.3+89.1=174.4 g

nu(NaOH)=0.115+0.266=0.381 mol

b1=0.381/0.1744=2.185 mol/kg za resenje nisam sigurna pa ti proveri.