Maseni udio rastvora

Isidoraa's picture

Izracunaj masu 68% rastvora nitratne kiseline koja je potrebna za pripremanje 400 cm20% rastvora gustine ro = 1,2 g/cm.
Resenje je: 141g 68% rastvora nitratne kiseline
Nitratna kiselina je HNO3

Evo neke formule:

 n= m/M,
m - masa supstance (g)
n - kolicina supstance (mol)
M - molarna masa (g/mol)

ro= m(r)/V
ro - gustina rastvora (g/cm3)
m(r) - masa rastvora
V - zapremina rastvora

za maseni udio rastvora w=  m(s)/ m(r)

m(s) - masa rastvorene supstance (g)
m(r) - masa rastvora (g)
npr molarna masa za H2O se nalazi
M(H2O) = 2x Ar(H) + Ar(O) = 2 x 1 + 16 = 2+16 = 18 g/mol

                          

milicaradenkovic's picture

mr1=V*ro=400*1.2=480 g

ms1=mr1*w=480*0.2=96 g

ms=ms1=96 g

mr=ms/w=96/0.68=141 g 68%  rastvora HNO3