Soli2

STEFFAN's picture

Koliko se molova sumporne kiseline nalazi u jednom l rastvora ako 200ml toga rastvora u reakcija sa Mg(OH)daje 0,25 molova kisele soli ?

milicaradenkovic's picture

Mg(OH)2+2H2SO4----------------->Mg(HSO4)2+2H2O

n(Mg(HSO4)2)=0.25 mol

n(H2SO4):n(Mg(HSO4)2)=2:1

n(H2SO4)=2*n(Mg(HSO4)2)/1=2*0.25/1=0.5 mol

0.5 mol----------------------0.2 l

x mol----------------------------1 l

x=0.5*1/0.2=2.5 mol H2SO4