Rastvor

Anđela's picture

Koliko grama MgSO4 * 7 H20 treba odmjeriti za pripremanje 250 cm3 rastvora, gustine 1,25 g/cm3 10% rastvora MgSO4 ?

milicaradenkovic's picture

mr=ro*V=250*1.25=312.5 g

ms=mr*w=312.5*0.1=31.25 g MgSO4

31.25 g------------------120

x g-----------------------246

xx=31.25*246/120=64.06 g MgSO4*7H2O