Zadaci iz hemije (tehnologija ugljenih hidrata)

Teodora21's picture

Izračinati maksimalni stepen ošećerenja koji se postiže kiselinskom hidrolizom skroba ako je hidrolizovala 24 %-na skrobna suspenzija. Konstanta brzine hidrolize skroba na 100°C i u prisustvu 0,1 M HCl iznosi 0,2995 h-1, a konsanta reverzije glukoze 0,000536 h-1 pri istim uslovima.