rastvor

CileOle's picture

Isparavanjem 12%-tnog rastvora NaNO3 treba napraviti 17,9 Litara 35,0%-tnog rastvora na 20oC . Gustine vodenih rastvora natrijum nitrara su:
w(NaNO3)=0,12     ro=1,082 g/cm3

w(NaNO3)= 0,35    ro=1,270 g/cm3

Izracunajte:
a) koliko litara 12,0% tnog rastvora NaNO3 je potrebno 
b) masu vode koju treba ukloniti isparavanjem

Rezultat: a) m(rastvora)=66,1kg    V(rastvora)= 61,2 L
               b) m (H2O) =43,5 kg

alexa996's picture

a) 17.9*1.27=22.7kg rastvora 35%
22.7*0.35=7.94kg NaNO3
7.94/0.12=66.2 kg rastvora 12%
66.2/1.082=61.2 L rastvora 12%

b) 66.2-22.7=43.5kg vode

Pozdrav! :)