Kiseonik

Hemicarka5's picture

Tehnicki kiseonik sadrzi 97% O2.Izracunajte zapreminu kiseonika koja se nalazi u 1t tehnickog kiseonika.

milicaradenkovic's picture

m(t.k.)=1 t

m(O2)=0.97*m(t.k.)=1*0.97=0.97 t=970 kg

n(O2)=m(O2)/Mr=970*10(3)/32=30312.5 mol

V(O2)=n(O2)*Vm=30312.5*22.4=679 m3