Hemijske razlike

ava's picture

Koje su hemijske razlike izmedju fosfora i halogenih elemenata??

milicaradenkovic's picture

Jel tebi trebaju te razlike ko sa cim reaguje ili vezano za strukturu elemenata.

ava's picture

Trebaju mi razlike u strukturi izmedju fosfora i halogenih elemenata?

milicaradenkovic's picture

Fosfor ima nekoliko alotropskih modifikacija 

- beli fosfor ima tetraedarsku sturkturu. Sastoji se od 4 atoma P koji se nalaze na uglovima tetraedra. Svaki P atom ima jednostruku vezu koje su termodinamicki stabilne.

- crni fosfor ima ortorombicnu strukturu. Ta kristalna resetka se sastoji od 6 prstenova koji su medjusobno povezanitako sto se svaki atom povezuje za 3 druga atoma

- crveni fosfor ima polimernu strukturu Pn.

Halogeni elementi su : hlor, brom, jod, fluor

 hlor  fluor jod i brom imaju u poslednjem energetskom nivou 7 valentnih elektrona i njihova struktura je F2.

Hlor ima ortorombicnu strukturu. Struktura broma je Br-Br sa 3 para elektrona kod svakog atoma broma.