Alkoholi

Millen's picture

Na osnovu strukture odredi koja ce supstancija od sledecih parova  jedinjenja imati visu tacku kljucanja:

a) butan ili 1- propanol 

b)fenol ili cikloheksanol  .     

Hvala unapred

milicaradenkovic's picture

a) visu temperaturu kljucanja ima 1- butanol jer ima OH grupu koja gradi vodonicnu vezu.

b) fenol ima visu temperaturu kljucanja jer ima benzenov prsten u strukturi.