Volumetrija

miina123456's picture

Koliki je maseni udeo NaCl u uzorku NaCl kada je za titraciju 0.2000g soli potrebno 33.52 cm3 rastvora AgNO3 koncentracije 0.1000 ,ol/dm[resenje 97.95%] 
Ako može postupno molim vas.

milicaradenkovic's picture

AgNO3+NaCl------------------>NaNO3+AgCl

n(AgNO3)=c*V=0.1*0.03325=0.003325 mol

n(NaCl)=n(AgNO3)=0.003325 mol

m(NaCl)=n(NaCl)*Mr=0.003325*58.5=0.195 g

w(NaCl)=m(NaCl)/m=0.195/0.2=0.975=97.5 %

miina123456's picture

Hvala :)