Sagorevanje tečnog butana

MD's picture

Ako je promena standardne entalpije nastajanja tečnog butana -147,6, izračunati količinu toplote koja se oslobodi pri potpunom sagorevanju 20 mg tečnog butana.

milicaradenkovic's picture

C4H8+6O2----------------->4CO2+4H2O

n(butana)=m/Mr=20*10(-3)/56=0.00036 mol

Q=seltaH*n= -147.6*0.00036= -0.053kJ