elementi Va I VIa grupe pse

Lazar Paunovic's picture

1.Koliko se kilograma SO2 moze dobiti przenjem 1t pirita koji sadrzi 48% sumpora , ako  posle przenja u nastalom Fe2O3 zaostaje 1% sumpora? (resenje:940kg)

 

2.U kostima se nalazi oko 58% Ca3(PO4)2. Izracunajte koliko kilograma fosfora ulazi u sastav 10 kg kostiju ?(resenje:1,16kg)

 

milicaradenkovic's picture

2. w(Ca3(PO4)2)=58 %

m(Ca3(PO4)2)=-mr*w(Ca3(PO4)2)

m(Ca3(PO4)2)=0.58*10(3)=5800 g

5800 g--------------------310 g/mol

x g-----------------------------62 g/mol

x=5800*62/310=1160 g=1.160 kg P

1. 4Fe2S2+11O2---------------->2Fe2O3+8SO2

m(S)=(0.48-0.01)*mr=0.47*1000=470 kg

m(SO2):m(S)=64:32

m(SO2)=64*m(S)/32=64*470/32=940 kg