Gravimetrija

Boris's picture

Za studentsku analizu pripremljen je uzorak mesanjem cistog 3Ca3(PO4)·CaCl2 s inertnim materijalom. Ako 1g uzorka daje 0.4013g Mg2P2O7, koliko ce cm3 rastvora amonijum-oksalata monohidrata, koji sadrzi 40 g/cm3 ove supstance, biti potrebno za talozenje kalcijuma iz iste mase uzorka?