kolike su koncentracije jona Na i Cl

davorijamilena's picture

Kolike su koncentracije jona Na i Cl u rastvoru masene koncentracije 9 g/l?

milicaradenkovic's picture

NaCl---------------->Na+ + Cl-

y=9 g/l

c=9/58.5=0.154 mol/l NaCl

c(Na+)=c(Cl-)=c(NaCl)=0.154 mol/l

davorijamilena's picture

hvala :)