Brzina hemijske reakcije

MarkoDemenj's picture

Ako se smeša odgovarajućih količina metana i kiseonika sagori u zatvorenom sudu, da li će gasni pritisak, posle hladjenja do početne, sobne temperature:
1. Ostati isti
2. Smanjiti se dva puta
3. Smanjiti se tri puta
4. Povecati se dva puta?

milicaradenkovic's picture

CH4+2O2-------------->CO2+2H2O

Ja mislim da ce pritisak da se smanji 3 puta jer imas 1 mol proizvoda a 3 mola reaktanata jer voda kada se hladi pretvara se u tecnost i ne ulazi u reaciju. Resenje je pod 3.

Bogdan Veličković's picture

Logika je dobra, ali može se objasniti i kroz formulu.

Naime uzmemo onu, sad već čuvenu, p*V=n*R*T.

Iz zadatka vidimo da je V konstantno (zatvoren sud!), a R je uvek konstantno u ovim zadacima, te sledi da je:

p=n*T*const

Dakle p zavisi od n (broja molova) i T, budući da se T smanjuje, smanjuje se i pritisak, a budući da je odnos molova 3:1 zamenom u formulu i deljenjem p i po (početnog p) dobije se da je krajnji pritisak 3 puta manji od početnog :)

Bogdan Veličković's picture

Po=3*T

P=T

P/Po = T/3T => P=Po/3