.

IvanArsic's picture

Pri zastupljenosti izotopa m.broj 63 Cu u prirodnoj smesi sa 69% i izotopa 65Cu sa31% relativna atomska masa elementa je:

1.65

2.63,62

3.64,23

4.62,50

5.64,32

trolololo lo's picture

w1=69% m1=63

w2=31%  m2=65

m=w1*m1+w2*m2

m=0.69*63+0.31*65

m=63.62g