Zadatak

marank's picture

 0.5 mola kog jedinjenja u reakciji sa 1 molom hlorovodonicne kiseline oslobadja 11.2 lita gasa pri normalnim uslovima?

milicaradenkovic's picture

X+2HCl------------------------>gas+ostatak

n(HCl)=1 mol

n(X)=0.5 mol

n(H2)=V(H2)/Vm=11.2/22.4=0.5 mol gasa

To je jedinjenje koje ima isti broj molova kao i gas koji se oslobadja. Posto ti u zadatku nemas ponudjena jedinjenja moze biti 

ZnCO3+2HCl----------------->H2O+CO2+ZnCl2