Zapremina vazduha

dejanbr1's picture

Pri sagorevanju do 700°C amorfni bor se pali i sagoreva u bor(III)-oksid,B2O3.Izracunati koliko je kubnih decimetara vazduha(pri normalnim uslovima) potrebno za sagorevanje 1 mola bora.Uzeti da je zapreminski udeo kiseonika u vazduhu 21%.

milicaradenkovic's picture

4B+3O2--------------------->2B2O3

n(B):n(O2)=4:3

n(O2)=n(B)*3/4=1*3/4=0.75 mol

1 mol------------------22.4 dm3

0.75 mol-------------x dm3

x=0.75*22.4/1=16.8 dm3 O2

w(O2)=V(O2)/V(vazduha)

0.21=16.8/V(vazduha)

V(vazduha)=16.8/0.21=80 dm3