Jedinjenja

Marko95's picture

Kako biste razdvojili na komponente sljedeće smjese jedinjenja:

a) 4-metilfenol i cikloheksan,

b) pentan i cikloheksan,

c) 1-oktanol i natrijum-fenolat?