PUFERI

tanja 24's picture

Ukupan sadrzaj ugljenik(IV)-oksida u uzorku krvi određen je tako što je uzorku dodata kiselina i merena je zapremina oslobođenog CO2  aparaturom Van-Slyke-a. Ukupnana  koncetracija ugljenik(IV)-oksida iznosila je 5,7x10-3  mol/dm3. Vrednost pH krvi na temperaturi od 37ºC (temperatura čovekovog tela) iznosi 7,48. Koje su koncetracije HCO3- i CO u krvi?