pH

Goci's picture

Konstanta jonizacije amonijaka iznosi 2*20^-5 mol/dm3. Izracunati pH vrednost rastvora koji je dobijen mesanjem 200 cm3 rastvora NH4Cl koncentracije 4 mol/dm3 sa:

a) 0,2 dm3 H2O

b) 2 dm3 rastvora NaOH c=0,2 mol/dm3

c) 20 dm3 rastvora HCl, c=0,02 mol//dm3