Bayerov test

asterix's picture

Ako reakcija alkena s KMNO4 ovisi o kiseloj ili lužnatom mediju, zašto baš pri kiseloj sredini nastaje karboksilna kiselina, a ne diol. Od kud da znam da baš kiselina nastaje. Zašto recimo aldehid ne nastaje?
Kako kiselina deluje na dvostruku vezu, a kako lužina. Kako pH medija utječe na dvostruku vezu- ako je bit u tome ? 

Kod dokazivanja aldehida Tollensovim reagensom, negdje piše da nastaje karboksilna kiselina, negdje karboksilatni ion, a negdje amonijev karboksilat. što je najtočnije? Po meni možda karboskilna kiselina jer je slabo disocirana. Ne znam.