2010a4

KategoristaA's picture

Kolika je koncentracija rastvora KMnO4 (mol/dm3) ako 20 cm3 ovog rastvora oslobodi 127
mg I2 iz rastvora KI u kiseloj sredini (H2SO4)? (Ar (I) = 127)
1) 0,02 2) 0,004 3) 0,01 4) 10−4 5) 2 × 10−5

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+10KI+8H2SO4-------------------->6K2SO4+5I2+2MnSO4+8H2O

Mn7+(+5e-)------------>Mn2+/1

I-1(-1e-)------------------->I0/5

n(I2)=m/Mr=127*10(-3)/254=0.0005 mol

n(KMnO4)=2*n(I2)/5

n(KMnO4)=2*0.0005/5=0.0002 mol

c(KMnO4)=n(KMnO4)/V

c(KMnO4)=0.0002/0.02=0.01 mol/l i odgovor je pod 3.