Analiticka hemija - Volumetrija

godric's picture

Magnezijum je uzorka istaložen u obliku magnezijum-amonijum-fosfata. Dobijeni talog je filtriran i rastvoren u 60 ml rastvora HCl. Višak kiseline se titruje sa rastvorom NaOH koncentracije 0,11 M. pri čemu se troši 18 ml. Naći masu magnezijuma u uzorku, ako je za titraciju 30 ml dodate kiseline potrebno 20 ml baze NaOH iste koncentracije. 

gaga's picture

Ja dobijam 0,058 g Mg u uzorku.