Količinska koncentracija

Maja76's picture

Odrediti količinsku koncentraciju rastvora gustine 1,02 g/cm3 , m=133,3g , n=46g/mol

Konačno rešenje je 1,31 mol/dm3 i zadatak može da se uradi uglavnom preko formula. Da li postoji drugi način, npr preko proporcija?