Aluminijum

bojana9's picture

Kako da uradim ovaj zadatak?U reakciji KOH sa 20 g smješe Al iAl2O3 oslobodilo se 224 cm kubnih H2.Izracunaj procetni sastav smješe.

milicaradenkovic's picture

6KOH+2Al------------------>2K3AlO3+3H2

n(H2)=V(H2)/Vm=224*10(-3)/22.4=0.01 mol

n(Al)=2*n(H2)/3=2*0.01/3=0.0067 mol

m(Al)=n(Al)*Mr=0.0067*27=0.1809 g

w(Al)=m(Al)/m(smese)=0.1809/20=0.009045=0.9045 %

w(Al2O3)=100-*w(Al)=100-0.9045=99.0955 %