osnovi hemijskog računanja

DanicaDana's picture

Kalcijum hlorid je veoma higroskopna supstanca, koja se u hemijskim laboratorijama koristi za sušenje. Uzorak vlažnog kalcijum hlorida mase 0,15g rastvoren je u vodi i hloridni joni istaloženi pomoću rastvora koji sadrži 0,34g srebro-nitrata. Izračunajte maseni udeo vode u uzorku kalcijum-hlorida i izrazite ga u procentima.

milicaradenkovic's picture

CaCl2+H2O---------------->CaCl2

CaCl2+2AgNO3------------------2AgCl+Ca(NO3)2

n(AgNO3)=m/Mr=0.34/170=0.002 mol

n(CaCl2)=n(AgNO3)/2 iz jednacine

n(CaCl2)=0.002/2=0.001 mol

m(CaCl2)=n(CaCl2)*Mr=0.001*111=0.111 g

w(CaCl2)=m(CaCl2)/m(vlaznog CaCl2)

w(CaCl2)=0.111/0.15=0.74=74 %

w(H2O0=100-w(CaCl2)=100-74=26 %

Dijana's picture

Koliko molekula kiseonika je potrebno za oksidaciju 144g gvožđe II oksida?

 

milicaradenkovic's picture

4FeO+O2----------------->2Fe2O3

n(FeO)=m/Mr=144/72=2 mol

n(O2)=n(FeO)/4 iz jednacine

n(O2)=2/4=0.5 mol

1 mol----------------------------6*10(23)

0.5 mol---------------------------x

x=0.5*6*10(23)/1=3*10(23) molekula O2

Dijana's picture

Koliko atoma vodonika ima u 1,5 grama glukoze?

Dijana's picture

Узорак од 0,242 грама елемента X, релативне атомске масе 39,1, је загрејан у струји 
кисеоника. Након завршетка реакције, добијено је 0,440 грама кристалног једињења. 
Одреди формулу производа ове хемијске реакције.

Dijana's picture

Сребрни новчић масе 9,6 грама је потпуно изреаговао у разблаженој азотној киселини. 
У реакцији награђене соли сребра са натријум-хлоридом настаје 1,48 грама сребро-
хлорида. Израчунај проценат сребра у новчићу?

Dijana's picture

У табели су приказане вредности растворљивости (грама/100 грама воде) амонијум-
хлорида на различитим температурама (°C). 
 
температура       0        10        20         30        40       50           60        70         80        90         100 
растворљивост 29,4    33,2     37,2      41,4      45,8    50,4        55,3      60,2      65,6      71,2      77,3 
 
 Узорак ове соли масе 100 грама је помешан са 150 грама воде и смеша је нагло 
загревана до кључања. Настали раствор је брзо охлађен. У добијеној хетерогеној смеши 
било је 24,4 грама талога. Одреди до које температуре је охлађен раствор. Занемари 
промену масе воде приликом загревања. 

 

sandra's picture

Izeacunaj koliko atoma H ima u 51g sledecih jedinjenja:

a)stipse

b)berilijum-hidrida

c)neutralne soli aluminijuma

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.