kvantitativni sastav rastvora

DanicaDana's picture

izračunajte koliko je grama kristalohidrata FeSO4*7H2O potrebno rastvoriti u vodi da bi se dobilo 400g 4,2% rastvora FeSO4?

StojanovicStefan97's picture

Odredimo najpre masu rastvorenog FeSO4 u trazenom rastvoru:

400g (rastvora) : xg (FeSO4) = 100% : 4,2%

x=16,8g (FeSO4)

Iz udela FeSO4 u kristalohidratu odredimo koliko je kristalohidrata potrebno za 16,8g FeSO4:

Mr (FeSO4) =152

Mr (FeSO4*7H2O)=278

=>   152 g (FeSO4) : 278g (FeSO4*7H2O) = 16,8g : x

x=30,7 g (FeSO4*7H2O)