zadatak

anahemija's picture
Pri sagorevanju ugljenik(II)-oksida u kiseoniku dobijena je smesa gasova čija gustina je za 8% veća od gustine vazduha (uzeti da vazduh sadrži 80% (zapreminskih) azota i 20 % kiseonika). Konstanta ravnoteže ove reakcije je vrlo visoka, tako da se može smatrati ireverzibilnom. Koliki je bio odnos broja molova ugljenik (II)-oksida i kiseonika na početku reakcije?
Rešenje je 10,3.
buduci_student's picture

oznaciti cemo gustinu vazduha sa 100%, ako je gustina te smjese 8% veca to znaci da je njegova gustina 108%

Odnosno ta smjesa gasova je 1,08 puta veca.

ϱ(smese)= 1,08*ϱ(vazduha)

Znamo da je gustina vazduha 1,19 kg/m3

ϱ(smese)=1,08*1,19 kg/m3

ϱ(smese)=1,2852 kg/m3

Predpostavka reaguje 1 m3 CO

n(CO)=(1285,2g/28/g mol)*2

n(CO)=91,8

Znamo da je gustina kiseonika 1,429 kg/m3

Φ(O2)=V(O2)/ΣV1

V=Φ*V=0,2*1m3=0,2m3

ϱ(O2)=m/V

m=ϱ*V=1,429kg/m3*0,2m3=0,2858kg=285,8 g

n(O2)=285,8g/32 g/mol

n(O2)=8,9 mol

x=n(CO)/n(O2)

x=91,8mol/8,9mol=10,314