2.dio

Makbula Sabanadzovic's picture

Ovaako bi trebao test da bude,zato ako mizete da mi pomognete pri resavanju.

1.Predstaviti hemijskim jednacinama sljedece promjene:

FeS2--->SO2---->SO3----->H2SO4

Ca3(PO4)2----->P4--->P4O12---->H3PO4

2. Nitratna kiselina ima gustinu od 1,394 f/cm3. Koncentrracija kiseline je 0.5 mol/dm3. Pripremljeno je 8 dm3 rastvora kisline. Koliki je maseni udio u rastvoru.

3. Jedna za premina H2) rastovora 700 Zapremina NH3. Ako se 17 molova amonijaka rastvori u vodi. Izracunati koliko je potrebno vode za to rastvaranje pri normalnim uslovima,

4.Reakcijom fosfora sa kiselinom dobije se 340 kg fosfor(3) oksida. P4+3O2--->P4O6 Koliko je molova kiseonika potrebno za tu reakciju?

5. Izracunati koliko molova azota i koliko molova vodonika je potrebno za sintezu 20 kg amonijaka pri normalnim uslovima?

 

Makbula Sabanadzovic's picture

Pomoc!!!!

Marija 96's picture

1.4FeS2 +11O2-->2Fe2O3+8SO2

2SO2+O2-->2SO3

SO3+H2O-->H2SO4

2. 2Ca3(PO4)2+6SiO2+10C-->P4 +6CaSiO4+10CO

P4+5O2-->P4O10

P4O10+H2O-->H3PO4

3.ro=1,394g/cm3

c=0,5mol/dm3

V=8dm3

mr=ro*V =1,394g/cm3 *8000cm3 =11152g

n=c*V=0,5*8=4mol

n=m/M

m=M*n=63g/mol*4mol=252g

w=252g/11152g=0,0226 *100%=2,26%

4.P4+3O2--->P4O6

m(P4O6)=340kg

n(P4O6)=340KG/220=1,54kmol

n(P4O6):n(O2)=1:3

n(O2)=3*n(P4O6)=1540mol *3=4620mol

evo ti ova nekolika samo