Oskido-redukcija

Jelena Stevanovic's picture

2Cr2O7 + 14H + 6e --- 2Cr(3+) + 7H2O    (dihromat je 2- a vodonik 1+)

O2 + 4H + 4e ---- 2H2O oksidacija pomocu kiseonika.

Da li neko zna zasto se ekvivalencija izmedju utrosenog dihromata i kiseonika 1mol dihromata prema 1,5mol O2?

U pitanju je oksidovanje organskih supstanci u vodi pomocu kalijum hromata u sumpornoj kiselini.

Hvala