elektrohemija

CileOle's picture

EMS clanka na 25 stepeni Celzijusovih
Pt,H2(p) | HCl(a=x) || 1 moldm-3 KCl, Hg2Cl2(s) | Hg
iznosi 0,5164 V. Spoljni pritisak je 100,538 kPa, a napon pare vode iznosi 3,173 kPa. Odrediti pH rastvora koji je u dodiru sa vodonikovom elektrodom.

rjesenje: pH=4