Zadatak

jozoo's picture

Izračunaj koncentraciju nekompleksiranih iona nakon miješanja rastvora i napiši jednadžbe

-jon koji se kompleksira-40 ml 0,1 M Fe3+

ligand-40ml 0,5 M NH4SCN

log beta6= 6,4

Izvesti izraz za izračun alfa-jona koji se kompleksira Fe3+