Nascentni kiseonik

todorovic's picture

Šta je nascentni kiseonik?

milicaradenkovic's picture

Nascentni kiseonik je kiiseonik u atomskom stanju koji reaguje bukvalno sa svakom materijom sa kojom dodje u dodir.. Nastaje raspadom vodonik peroksida