Molekulska formula

mil.aleks's picture

Odrediti molekulsku formulu supstance koja sadrzi 93,75% ugljenika i 6,25% vodonika (mas. %) ako relativna gustina para ove supstance prema vodoniku iznosi 63,95%.

milicaradenkovic's picture

Mr(X)/Mr(H2)=63.95

Mr(X)=63.95*Mr(H2)=63.95*2=128 g

w(C)=x*Ar(C)/Mr(X)

x*Ar(C)=Mr(X)*w(C)=128*0.9375

x*Ar(C)=120

x=120/Ar(C)=120/12=10

w(H)=y*Ar(H)/Mr(X)

0.0625=y*1/128

y*1=128*0.0625=8

y=8/1=8 i formula je C10H8 i to je naftalen