Osmotski pritisak

medicinar97's picture

Koliki osmotski pritisak,na temperaturi od 20C,pokazuje rastvor koji se sastoji od 10g uree(M=60g/mol) i 100g vode.Gustina tog rastvora je 1,05 g/cm3...Ja dobijem 3875,07 kPa..

alexa996's picture

U redu je, rešenje treba da bude 3,88 MPa (imaš previše nesigurnih cifara). :)

medicinar97's picture

Hvala :D

buduci_student's picture

Imamo 10 g uree odnosnos  0,1667mol CH4N2O.

Posto je gustina rastvora 1,05g/cm3 a ∑m=100g+10g=110g,dobicemo da je zapremina 104,762 cm3 =0,104762dm3

c(uree)=n/V=0,1667mol/0,104762dm3=1,59mol/dm3

Van't Hoffov faktor za ureau je 1

I=1+α(Z-1)

I=1+1*(1-1)=1    

p=i*c*R*T=1*1590mol/m3*8,314J/mol*K*293,15K=3875,266kPa=3,88MPa

                                                      

alexa996's picture

Ponovo preteruješ sa ciframa. :D

buduci_student's picture

Evo necu vise :D