Analitička hemija

NatasaB's picture

 

Titracijom sa HCl uz indikator metil oranž nađeno je da se u 12,50 ml rastvora nalazi 0,00725g čistog Na2CO3. S koliko ml vode treba razblažiti 75 ml ovog rastvora da bi se dobio rastvor koncentracije 0,005 mol/l

buduci_student's picture

Koncentracija pocetnog rastvora

c(Na2CO3)=n/V

n(Na2CO3)=m/M=0,00725g/106g/mol=0,0000684mol

c(Na2CO3)=0,0000684mol/0,0125dm3=0,005472 mol/dm3

c(Na2CO3)=n/V

n=c*V=0,005472mol/dm3*0,075dm3=0,0004104mol

0,0004104mola Na2CO3 ima u 75 ml tog rastvora

c1(Na2CO3)=n1/V1

V1=n1/c1=0,0004104mol/0,005mol/dm3=0,08208dm3=82,08mol

V(vode)=V1-75ml=82,08ml-75ml=7,08ml

Rezultat: 75 ml rastvora treba da se razblazi s 7,08ml vode da bi se dobio rastvor 0,005mol/l

 

 

 

 

nedelja's picture

Odmereno je 0,5022 g plavog kamena(CuSO4*5H2O) i rastvoreno u 25 cm3 vode.Rastvoru je zatim dodato 2 cm3 2 mol/dm3 H2SO4 i 2 g KI.Izdvojeni jod je odmah titrisan sa 0,0992 mol/dm3 Na2S2O3,pri cemu je utroseno 20,08 cm3.Koliki je maseni udeo u % CuSO4*5H2O u plavom kamenu.

 

buduci_student's picture

Zadatak moras postaviti kao novu temu.