Oksidoredukcione reakcije(da parafraziram..)

Acetofenon's picture

Radio sam zadatke iz oblasti oksidoredukcija i često se nađem u situaciji da moram da Googleujem jednačinu koja mi je potrebna za reakciju. 

NPR.

Kolika je koncentracija rastvora KMnO4 ako 1mL ovog rastvora oslobodi iz rastvora HCl 1,12 mL hlora(normalni uslovi)?

Kako da znam tačno koji su proizvodi reakcije u ovakvim zadacima? 

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Ovakve jednačine se sigurno ne pamte napamet, tako da sigurno postoji šablon za ovakve zadatke...

Marija 96's picture

Oksidaciono svojstvo KMnO4 zavisi od kiselosti sredine u kojoj se nalazi. Ukoliko je kiselina sredina u pitanju ,kao što je ođe slučaj mangan se redukuje do stanja Mn2+. 

KMnO4+HCl--> KCl +MnCl2 +H2O +Cl2

Metali reaguju sa hloridnom kiselinom i dobjemo soli KCl i MnCl2

I posto je KMnO4 oksidaciono sredstvo ,u njemu se redukuje mangan ,a KMnO4 je oksidovao hlor iz stanja -1 do stanja 0.(HCl i Cl2). Zato se Cl2 izdvaja . A pošto su nam ostali sa lijeve strane vodonik i kiseonik ,sa desne strane dobijamo vodu. 

Evo npr kad imamo da je u baznoj sredini dolazi do redukcije do stanja manganatnog jona MnO42- 

KMnO4+Na2SO3+NaOH---> K2MnO4 + Na2MnO4 + Na2SO4 +H2O

U ovom slucaju se kalijum permanganat redukovao do kalijum manganata ,onda je od baze NaOH i manganata nastala so natrijum manganat,a kalijum permanganat je oksidovao sumpor(+4) iz natrijum sulfita (Na2SO3) u sumor +6 .tj u natrijum sulfat(Na2SO4).

A kada je slabo bazna ili neutralna sredina ,onda se KMnO4 redukuje do MnO2

KMnO4+Na2SO3+H2O---> MnO2+Na2SO4+KOH

KMnO4 se redukovao do MnO2 ,a oksidovao je sumpor S+4  (Na2SO3) do S+6 ( Na2SO4). I voda reaguje sa kalijumom. 

Nadam se da te nijesam jos vise zbunila.

Acetofenon's picture

Hvala. Imam još par nedoumica.

Kako može KMnO4 da oksiduje sumpor i hlor(ili bilo šta drugo) ako je on jako oksidaciono sredstvo?

Da li oksidacioni broj kiselinskog ostatka utiče na to koliko će da spadne oksidacioni broj mangana? I da li on varira od toga da li je kiselina kiseonična ili halogenovodonična?

Kako znam da je voda jedan od reaktanata kad to u zadatku nije navedeno?

Marija 96's picture

Oksidaciona sredstva sebe redukuju,a druge oksiduju..Nee,na redukciju KMnO4 utiče samo kiselost sredine. U baznoj sredini se redukuje do manganatnog jona MnO42- ,u kiseloj do Mn2+ nebitno da li je kiselina kiseonična ili halogenovodonična.. Npr ako je u pitanju neutralna sredina ili slabo bazna,najčešće imamo onda dato da sa KMnO4 reaguje so neke slabe kiseline (Na2SO3) i voda.A u neutralnoj sredini se KMnO4 redukuje do MnO2.

 

Acetofenon's picture

Hvala puno. Kapiram sad. :D

Marija 96's picture

Ništa.Super :D