Organska hemija

petar7's picture

Koju zapreminu rastvora maltoze masene koncentracije 3.42 mg/ml treba pripremiti za Tolensovu reakciju da bi se dobilo 108 mg elementarnog srebra? U resenju stoji 50 ml, ali ja dobijam 100 ml. Da li je Tolensova reakcija- reakcija srebrnog ogledala? I moze li ova reakcija: 

R-CHO + [Ag(NH3)2]--->R-COONH4+NH3+H20+Ag

Zlata's picture

Koristis ovu reakciju

C6H12O6 +Ag2O--> C6H12O7 +2Ag
Xg _______________________108g
180g______________________216g
                                          X=90g

Tu nalazis kolicinu glukoze jer se maltoza sastoji od 2 molekula glukoze,zatim se vracas na ovu formulu i dobijas masu maltoze koju ubacujes u formulu V=m/c

C12H22O11+H2O--->C6H12O6 + C6H12O6
 Xg__________________90g
 342g________________180g
                 X=171g
c=m/V => V=m/c
V=171g/0.00342g/dm3=50dm3