w

Nata123's picture

Izračunajte koliko je grama NaCl i vode potrebno za pripremanje 250g fiziološkog rastvora, u kome je maseni udio soli 0,95%.

Marija 96's picture

mr=250g

w(soli)=0,0095

w=ms/mr

ms=mr*w

ms=250*0,0095=2,375g

mr=ms+m(H2O)

m(H2O)=250-2,375 =247,625g