izomerija

Richard Castle's picture

Moze li neko ukratko da mi objasni kako da prepoznam koje jedinjenje ima opticku a koje geometrijsku izomeriju? Hvala

Acetofenon's picture

Optičku izomeriju ima svako jedinjenje koje ima C atom za koji su vezana 4 različita supstituenta(tzv. asimetrični ili hiralni C-atom), npr. alanin(NH2-CH(CH3)-COOH). Za svaki hiralni C-atom, odgovarajuće jedinjenje ima 2 enantiomera; enantiomeri su dva oblika jednog te istog jedinjenja koji obrću ravan polarizovane svetlosti ka suprotnim stranama(npr. jedan oblik ulevo, drugi udesno).

Geometrijsku(cis-trans) izomeriju imaju alkeni i cikloalkana. Kod alkena se cis-trans izomerija javlja kad alken ima dva različita supstituenta na oba C atoma koji imaju dvostruku vezu, pod uslovom da ta dva C atoma imaju jednu od tih supstituenata zajednički npr 2-penten:

 

Acetofenon's picture

Za cikloalkane nisam spomenuo kako se vidi cis-trans izomerija:

Cis izomeriju imaju oni cikloalkani gde su im heteroatomi(u ovom slučaju dva hlora) u istoj ravni prstena(oba gore/dole), a trans izomeriju imaju oni sa jednim heteroatomom u jednoj i sa drugim u drugoj.

 

Richard Castle's picture

Hvala ziv bio !

Acetofenon's picture

Hvala, takođe. :D Ako ima nečeg nejasnog, samo pitaj.

Richard Castle's picture

Imaju li i dieni geometrijsku izomeriju? Npr 2,4heksadien

Acetofenon's picture

Ne. Samo alkeni i cikloalkani.