ALKANI

finnickodair's picture

Odrediti strukturnu formulu  zasićenog ugljovodonika koji sadrži 82,76% ugljenika i 17,24%vodonika.

Marija 96's picture

w(C)=82,76%---> m(C)=82,76g ---> n(C)=82,76g/12g/mol =6,89mol

w(H)=17,24%---> m(H)=17,24g----> n(H)=17,24g/1g/mol =17,24mol  

n(C):n(H)=6,89:17,24 (dijelimo sa 6,89)

n(C):n(H)=1:2,5 (ne moze da bude broj sa decimalama,moramo da dobijemo cijeli broj ,pa mnozimo sa dva )

n(C):n(H)=2:5 --> C2H5 i ovo je empirijska formula ,ali mi imamo opštu formulu alkana CnH2n+2 i ovo se ne uklapa ,pa cemo pomnoziti sa dva ponovo i dobiti molekulsku formulu C4H10 i ovo zaista jeste BUTAN