aminokiseline

atomcic's picture

Pri reakciji fosforne kiseline sa serinom,nastaje jedinjenje strukturne formule?

Acetofenon's picture

Nisam 100% siguran, ali čim su dali serin, onda će pre da reaguje sa OH-grupom nego sa bilo čim drugim, tako da: HOOC-CH(NH2)-CH2-O-HPO4