zadatak

iva0711's picture

Koliko se primesa u % nalazi u HgO, ako se zagrevanjem njegovih 220 g oslobodi 11,2l kiseonika, računato pri standrdnim uslovima? Atomska masa za živu je 200,6.

milicaradenkovic's picture

2HgO--------------->2Hg+O2

n(O2)=V(O2)/Vm=11.20/22.4=0.50 mol

n(HgO)=n(O2)*2=2*0.5=1 mol

m(HgO)=n(HgO)*Mr=1*216.6=216.6 g

m(primesa)=m(HgO pocetno)-m(HgO)

m(primesa)=220-216.6=3.4 g

w(primesa)=m(primesa)/m(HgO pocetno)

w(primesa)=3.4/220=0.01545=1.545 %