rastvori

mirsada's picture

izracunati koncentraciju u mol/dm3 za rastvor HCl koja ima gustinu Þ=18,8 g/cm3i 36,5 % HCl

mirsada's picture

koliko je cm3 10 % H2SO4 gustine 1,07g/cm3 potrebno za neutralizaciju rastvora koji sadrzi 16gNaOH

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema

1. pretpostavis da je u pitanju 1 l rastvora

mr=ro*V=18.8*1000=18800 g

ms=w*mr=18800*0.365=6862 g

n(HCl)=ms/Mr=6862/36.5=188 mol

c=n/V=188/1=188 mol/l

2. 2NaOH+H2SO4-------------->Na2SO4+2H2O

n(NaOH)=m/Mr=16/40=0.4 mol

n(H2SO4)=n(NaOH)/2=0.4/2=0.2 mol

ms=n(H2SO4)*Mr=0.2*98=19.6 g

mr=ms/w=19.6/1=19.6 g

V(H2SO4)=mr/ro=19.6/1.07=18.32 cm3 10% H2SO4